Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Vaakapalkki Gold

 

Liittokokous snap grey

Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n liittokokous 10.4.2021

Liittokokous pidettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa etäkokouksena, koronapandemian takia voimassa olevista kokoontumisrajoituksista johtuen.

Ennen varsinaista kokousta julkistettiin sekä liiton palkitsemat koirat että ansiomerkein muistetut aktiiviset jäsenet. Onnittelut palkituille!

SML:n puheenjohtaja Inari Kuisma avasi varsinaisen kokouksen klo 13.20. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin liiton puheenjohtaja Inari Kuisma ja kohtien 7, 8, 14 ja 15 käsittelyn ajaksi Timo Hänninen, sillä edellä mainituissa kohdissa päätettiin tilinpäätöksestä, hallituksen vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä liiton puheenjohtajasta. Kokouksen sihteeriksi valittiin Riikka Björkman. Äänestysten ääntenlaskenta suoritettiin OpaVote-ohjelmalla. Sääntöjen mukaan kokoukselle piti valita kuitenkin myös ääntenlaskijat. Ääntenlaskijoiksi valittiin Iiris Harju, Kalle Koskinen ja Markku Kivistö. Ääntenlaskijat vahvistivat äänestysten tulokset, paitsi Iiris Harju ei jäävinä osallistunut varajäsenten vahvistamiseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell ja Jutta Rissanen.

Kokoukseen piti ilmoittautua etukäteen ja pandemian vuoksi säädetyn väliaikaisen lain nojalla muilla taikka myöhässä ilmoittautuneilla ei ollut osallistumisoikeutta kokouksessa [Laki 677/2020]. Jäseniä oli ilmoittautunut kokoukseen 61 kpl ja heillä oli käytössään henkilövaltakirjoja 56 kpl ja yhdistysvaltakirjoja 117 kpl. Kokouksen kokonaisäänimäärä oli näin ollen 234 kpl. Todettiin, että äänestyksissä kokonaisäänimäärän tulee siis olla enintään 234 kpl.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös oli 2921,44 € ylijäämäinen. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin.

Vuoden 2022 jäsenmaksut päätettiin seuraavasti:
-henkilöjäsen 30 €
-perhejäsen 14 €
-nuorisojäsen 18 €
-pentuejäsen 15 €
-yhdistysjäsen 0 €

Jäsenmaksut pysyvät siis vuoden 2021 tasolla.

Jäsenmaksuista jäsenkerhoille vuonna 2022 palautettavaksi osuudeksi päätettiin 15 000 €, josta 10 000 € toimintapisteisiin perustuen ja 5000 € jäsenmäärään perustuen.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin yksimielisesti Inari Kuisma ja hallituksen jäseniksi kaudelle 2021–2023 Eja Jägerroos, Emmi Savolainen ja Hanna Taka-Sihvola. Hallituksen 1. varajäseneksi vuodelle 2021 valittiin Iiris Harju ja 2. varajäseneksi vuodelle 2021 Karoliina Viitamäki.

Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen paikkakunnaksi kokousväki valitsi Kouvolan.

 

Hallitus esitti ja liittokokous kutsui SML:n kunniapuheenjohtajaksi Timo Hännisen. Lämpimät onnittelut Timolle!

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.24.

SML:n hallitus haluaa kiittää kokousväkeä sujuvasti ja hyvässä kennelhengessä edenneestä kokouksesta.

 

-------------------------------

 

Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska taxklubben FTK rf. Årsmöte 10.4 2021.

Årsmötet hölls i år för första gången som ett distansmöte p.g.a. de mötesrestriktioner som gäller under coronapandemin.

Innan själva mötet tillkännagavs både de hundar som tilldelats pris och de aktiva medlemmar som ihågkommits med förtjänsttecken. De belönade gratuleras!

FTK:s ordförande Inari Kuisma öppnade mötet kl. 13.20. Till mötesordförande valdes klubbens ordförande Inari Kuisma, och som mötesordförande vid behandling av punkterna 7, 8, 14 och 15 valdes Timo Hänninen, eftersom det vid nämnda punkter beslöts om bokslutet, ansvarsfrihet för styrelsen, styrelsemedlemmarnas och ordförandes arvoden, samt val av klubbens ordförande. Till mötessekreterare valdes Riikka Björkman. Rösträkningen vid omröstningar genomfördes med OpaVote-programmet. Enligt stadgarna skall ändå rösträknare för mötet utses. Till rösträknare valdes Iiris Harju, Kalle Koskinen och Markku Kivistö. Rösträknarna bekräftade röstningsresultaten, förutom att Iiris Harju p.g.a. jäv inte deltog i bekräftandet vid val av ersättare. Till protokolljusterare utsågs Tuovi Henttu-Torckell och Jutta Rissanen.

Till mötet skulle man anmäla sig på förhand och med stöd av den tillfälliga lag som stiftats p.g.a. pandemin hade andra, eller för sent anmälda, inte rätt att delta i mötet (Lag 677/2020). 61 medlemmar hade anmält sig till mötet och de innehade 56 personfullmakter och 117 föreningsfullmakter. Mötets totala röstinnehav uppgick således till 234. Konstaterades att vid omröstningar skall alltså det totala antalet vara högst 234 röster.

På mötet godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020. Bokslutet visade ett överskott på 2921,44 €. Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Också verksamhetsplanen och budgeten för år 2021 godkändes.

Medlemsavgifterna för år 2022 fastställdes enligt följande:

- personmedlem 30 €
- familjemedlem 14 €
- ungdomsmedlem 18 €
- valpkullsmedlem 15 €
- föreningsmedlem 0 €

Medlemsavgifterna hålls alltså på samma nivå som 2021.

Det beslöts att beloppet av medlemsavgifterna som betalas tillbaka till medlemsklubbarna år 2022 är 15 000 €, varav 10 000 € baserar sig på verksamheten och 5000 € på medlemsantalet.

Till styrelseordförande för år 2021 valdes enhälligt Inari Kuisma och styrelsemedlemmar för perioden 2021-2023 blev Eja Jägerroos, Emmi Savolainen och Hanna Taka-Sihvola. Till första ersättare i styrelsen år 2021 valdes Iiris Harju och som andra ersättare för år 2021 Karoliina Viitamäki.

Mötet valde Kouvola som ort för följande stadgeenliga årsmöte.

På styrelsens förslag kallade mötet Timo Hänninen till hedersordförande för FTK. Varma gratulationer Timo!

Ordförande avslutade mötet kl. 16.24.

Styrelsen för FTK vill tacka mötesdeltagarna för ett smidigt möte i god kennelanda!

Översättning Kristina Lundström-Björk

 


Timo HanninenKunniapuheenjohtaja
Timo Hänninen
 palkintokuva"Virtuaalinen palkintopöytä"

 

 

- Linkkejä palkintoihin -

Käyttöjalostuspalkinnot
Käyttömäyräkoiran urapalkinnot
Vuoden Mäyräkoirat
Tähtiajurit
SML:n ansiomerkit ja kunniaviirit

Vaakapalkki gold